Gianluca Maria Farinola eletto Presidente SCI per il triennio 2023-2025 
  













    
  
  






















 
 
    
  
  

Gianluca Maria Farinola eletto Presidente SCI per il triennio 2023-2025